Jesteś terapeutą?

Prawa honorowego krwiodawcy

Krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Jednak aby docenić poświęcenie tych osób, państwo lub podmioty prywatne przyznają im różnego rodzaju przywileje.

23 styczeń 2018
Artykuł na: 4-5 minut pacjent
Zdrowe zakupy

W zależności od uprawnienia dotyczą one honorowych dawców krwi, czyli osób, które zarejestrowały się w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi i oddają bezpłatnie krew, albo dawców z tytułem "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi". Ten drugi tytuł mogą otrzymać kobiety, które w dowolnym okresie oddały 5, 10 lub 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników oraz mężczyźni, którzy oddali w dowolnym okresie 6, 12 lub 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników. Odpowiednio otrzymają tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi III, II i I stopnia".

Honorowemu Dawcy Krwi przysługuje:

Posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników o wartości kalorycznej 4500 kcal (co przekłada się na 8 czekolad, wafelek i sok).

Zwolnienie z pracy w dniu, w którym oddaje się krew, a także na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy. Należy przy tym zwrócić uwagę na 3 sprawy:

  • to na pracodawcy spoczywa obowiązek zwolnienia pracownika, pracodawca powinien być wcześniej uprzedzony o nieobecności,
  • krwiodawca otrzymuje zwolnienie z pracy na dzień, w którym oddał krew lub na kilka godzin, jeżeli z przyczyn medycznych nie doszło do donacji.

Ulga podatkowa z tytułu darowizn przekazanych na cele krwiodawstwa. Osoby które w roku podatkowym oddały honorowo krew, mają prawo skorzystać z ulgi dla honorowych krwiodawców. Odliczenie dokonuje się od dochodu. Wysokość ulgi oblicza się, mnożąc ilość faktycznie oddanej honorowo krwi (lub osocza) przez przyjęty dla tej ulgi przelicznik, w postaci obowiązującego ekwiwalentu pieniężnego za 1l pobranej krwi, tj. przez 130 zł. Odliczenie z tego tytułu nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 6% dochodu (w przypadku "ryczałtowców" 6% przychodu), wykazanego w zeznaniu.

Zwrot kosztów dojazdu do najbliższego punktu poboru krwi. Zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju. Koszt tego przejazdu ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi.

Krwiodawca może również uzyskać bezpłatne wyniki badań laboratoryjnych. O tym, że chce się je otrzymać, najlepiej poinformować personel stacji w czasie rejestracji lub podczas badania poziomu hemoglobiny.

Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi przysługują:

Leki ze zniżkami. Po otrzymaniu tytułu Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi zyskujesz możliwość kupowania leków z listy refundacyjnej ze zniżkami. Można je będzie otrzymać bezpłatnie jedynie na podstawie recepty wystawionej przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub niebędącego lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania zawodu oraz zawarł z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia umowę upoważniającą go do wystawiania takich recept. Ponadto ZHDK mają prawo do bezpłatnego przydziału leków krwiotwórczych.

Korzystanie ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej poza kolejnością. Obejmuje to również ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w placówkach ZOZ-ów. Korzystanie poza kolejnością z usług maceutycznych udzielanych w aptekach. Osoby posiadające tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu po przedstawieniu potwierdzającej to legitymacji mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz pierwszeństwo w aptekach.

Zniżki w komunikacji miejskiej niektórych miast. Osoby, które otrzymały tytuł ZHDK w niektórych miastach mają prawo do darmowych przejazdów komunikacją miejską, w innych mogą przemieszczać się z określoną ulgą (50% czy 75%). Informacje znajdziesz tutaj.

Zniżki i ulgi w schroniskach, hotelach, sklepach i punktach usługowych zrzeszonych wokół inicjatywy Dawcom w Darze.

Karta identyfikacyjna grupy krwi. Każdy kto kilka razy oddał krew, w niedługim czasie otrzymuje bezpłatnie lub za niewielką opłatą kartę identyfikacyjną grupy krwi - KrewKarta. Szczegółowe zasady jej wydawania określają wewnętrzne przepisy poszczególnych centrów krwiodawstwa.

Wczytaj więcej
Zapisz się i odbierz wybrany magazyn gratis!
Zapisz się i odbierz prezent
Nasze magazyny
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT